Τα βασικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από την εφαρμογή του συγκεκριμένου έργου συνοψίζονται παρακάτω:

  • Βελτίωση των σχολικών υποδομών μέσω της αύξησης της ενεργειακής τους απόδοσης.
  • Απόκτηση γνώσεων χρήσης των τεχνολογιών ΑΠΕ από τους χρήστες των σχολικών κτιρίων.
  • Ενθάρρυνση των χρηστών των δημόσιων κτιρίων (δάσκαλοι, γονείς, μαθητές) για κοινή πορεία και συμμετοχή σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και σχεδιασμού/χρήσης εναλλακτικών ΠΕ σε κτήρια.
  • Ευαισθητοποίηση των πολιτών των δύο περιοχών σε θέματα αειφόρου συμπεριφοράς.