Πρόγραμμα Interreg V-A  Ελλάδα – Κύπρος “2014-2020

Η Ελλάδα και η Κύπρος αποτελούν δύο χώρες με στενά συνδεδεμένο ιστορικό και πολιτιστικό παρελθόν. Χάρη στο πρόγραμμα Interreg V-A  Ελλάδα – Κύπρος “2014-2020” οι χώρες αυτές παγιώνουν την κοινή τους πορεία προωθώντας δυναμικά ένα βιώσιμο και επικερδέστερο για τις επόμενες γενιές αύριο. Έτσι, ευελπιστούν να αποτελέσουν ένα αξιοπρόσεκτο παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες γειτονικές χώρες, προκειμένου να ενισχυθούν οι ομαδικές δράσεις και οι ανταλλαγές απόψεων για μια πανευρωπαϊκή και αρμονική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Γι’ αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Ελλάδα και την Κύπρο παρέχουν 64.560.486,00 €, έτσι ώστε το όραμα για μια συνεκτική και ορθά δομημένη αειφόρο πολιτική να γίνει πραγματικότητα. Απώτερος στόχος αποτελεί η συνεργατική καλυτέρευση της καθημερινότητας των πολιτών ξεπερνώντας προκλήσεις και εμπόδια τα οποία τροχοπεδούν το εγχείρημα αυτό.

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας (ΠΣ) Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» (Κωδικός CCI 2014TC16RFCB055) εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27.07.2015 με την εκτελεστική απόφαση C(2015) 5319 . Συνολικά διαθέτει προϋπολογισμό 64.560.486 €  εκ των οποίων 54.876.411,00 ευρώ ΕΤΠΑ

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας έχει στόχο:

  1. την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιλέξιμης περιοχής με την στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών.
  2. την κάλυψη πεδίων όπως ενέργειας, κλιματικής αλλαγής και μεταφορών, μέσω της προώθησης μιας οικονομίας με χαμηλά επίπεδα εκπομπών άνθρακα
  3. την πρόληψη καταστροφών, την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και των τεχνολογιών για την προστασία φυσικών πόρων.
  4. Χρηματοδοτικές προτεραιότητες

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες:

  1. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή.
  2. Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές.
  3. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων.

________________________________________

Με Ειδικούς Στόχους (Ε.Σ.) για τον καθένα από αυτούς, οι οποίοι είναι οι εξής:

Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή

Ε.Σ. 1.1 – Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού)

Ε.Σ. 1.2 – Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ

________________________________________

Άξονας Προτεραιότητας 2: Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές

Ε.Σ. 2.1 – Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια

Ε.Σ. 2.2 – Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε αστικές περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση.

Ε.Σ. 2.3 – Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές

________________________________________

Άξονας Προτεραιότητας 3: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Ε.Σ. 3.1 – Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές

Ε.Σ. 3.2 – Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Ε.Σ. 3.3 – Βελτίωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης

Ε.Σ. 3.4 – Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων

________________________________________

Άξονας Προτεραιότητας 4: Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος

 

Κύριες πληροφορίες του έργου C-IZEBs

Τίτλος του Έργου:  Cooperative Intelligent education & electromobility Zero Energy Buildings Ακρωνύμιο:  C-IZEBs
Χρηματοδότηση:  Interreg V-A  Ελλάδα – Κύπρος “2014-2020”
Συμμετέχουσες χώρες:  Ελλάδα, Κύπρος