Αναμενόμενα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του προγράμματος συνοψίζονται ως εξής:

  • Βελτίωση των σχολικών υποδομών μέσω της προσθήκη του «πράσινου χαρακτήρα» στη λειτουργία των σχολικών μονάδων (π.χ. προμήθεια προϊόντων/υπηρεσιών για ενεργειακή αναβάθμιση), ενισχύοντας έτσι το αίσθημα της οικολογικής συνείδησης.
  • Εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων ενισχύοντας την «ευφυΐα» τους.
  • Ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας μέσω της δημιουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ποδηλάτων.
  • Ανάδειξη των συγκεκριμένων κτιρίων ως παραδείγματα προς μίμηση για περισσότερες υποδομές.
  • Επέκταση της εφαρμογής του έργου σε περισσότερες κτιριακές εγκαταστάσεις των εν λόγω περιοχών έτσι ώστε να αναβαθμιστούν ενεργειακά περισσότερα δημόσια κτίρια.
  • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε μελέτες που αφορούν τον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων (συμπεριλαμβανομένων θεμάτων ΑΠΕ) μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης ήδη υπαρχόντων υποδομών.
  • Διάδοση της γνώσης στους πολίτες μέσω της συγγραφής εγχειριδίου που θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των ενεργειακών αναβαθμίσεων των κτιρίων.
  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού μέσω της επιμόρφωσής του σε οικολογικά/περιβαλλοντικά θέματα.